INDEX AUDIO VIDEO DATA
CD-R 52x DVD-R 8x DVD+R 8x  
DVD-R 16x DVD+R 16x  

 

CD-R                                                                                 
52x
                                                                                    


ATIP
97m15s37f

LG GSA-4163B A105 4x, 8x, 16x, 24x, 32x, 40x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0N 8x, 16x, 24x, 32x
 
Optiarc AD-7173A 1-02 8x, 16x, 24x, 32x, 40x, 48x

Manufacturer
NAN-YA Plastic Corporation
Capacity
79:59.74/703 MB
overburn
85:20.55/750 MB - LG GSA-4163B
package
hub code
1301260423L50600-80P
stamper code
P907 CDR80MGUM                 (03092104)
EAN
product code
made in
Taiwan
note
Thanks Pepst

 
CD-R                                                                                 
52x
                                                                                    


ATIP
97m32s19f

BenQ DW1620 B7W9 8x, 12x, 16x, 24x, 32x, 40x
 
LG GSA-4163B A105 4x, 8x, 16x, 24x, 32x, 40x
 
Lite-On iHBS112 CL04 16x, 24x, 32x, 40x, 48x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0N 8x, 16x, 24x, 32x, 40x
 
Optiarc AD-7173A 1-02 8x, 16x, 24x, 32x, 40x, 48x
 
Teac DV-W516GDM M4S2 8x, 16x, 24x, 32x, 40x, 48x

Manufacturer
Prodisc Technology Inc.
Capacity
79:59.71/703 MB
overburn
82:12.60/722 MB - LG GSA-4163B
package
hub code
6179N1228  02078  07
stamper code
R052-2606-6109
EAN
product code
made in
Taiwan
note
Thanks Pepst
pretlačený Verbatim Data Life


DVD-R                                                                               
8x
                                                                                       


MID
ProdiscF01

BenQ DW1620 B7W9 2,4x, 4x, 8x, 12x
 
LG GSA-4163B A105 4x, 8x
 
Lite-On iHBS112 CL04 6x, 8x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0N 4x, 6x, 8x
 
Optiarc AD-7173A 1-02 2x, 4x, 6x, 8x
 
Optiarc BD-5300S 1.04 6x, 8x
 
Teac DV-W516GDM M4S2 2x, 4x, 6x, 8x

Manufacturer
Prodisc Technology Inc.
Capacity
2,298,496 Sectors = 4,489.3MB = 4.38GB (4.71GB)
package
cake box
hub code
7111F3116-08758C16
stamper code
PF01-6612-6239
EAN
product code
made in
Taiwan
note
Compeko Trend Spišská Nová Ves

 

DVD-R                                                                               
8x
                                                                                       


MID
ProdiscS04

LG GSA-4163B A105 4x, 8x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0N 4x, 6x, 8x
 
Optiarc AD-7173A 1-02 2x, 4x, 6x, 8x

Manufacturer
Prodisc Technology Inc.
Capacity
2,298,496 Sectors = 4,489.3MB = 4.38GB (4.71GB)
package
cake box
hub code
7055F2216-03589C09
stamper code
DR18-3614-5107
EAN
product code
made in
Taiwan
note
Compeko Trend Spišská Nová Ves

 
DVD-R                                                                               
8x
 (16x)                                                                              


MID
CMC MAG. AM3

BenQ DW1620 B7W9 2,4x, 4x, 8x, 12x, 16x
 
LG GSA-4163B A105 4x
 
Lite-On iHBS112 CL04 6x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0N 6x, 8x, 12x, 16x
 
Optiarc AD-7173A 1-04 2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x
 
Optiarc BD-5300S 1.04 6x, 8x, 12x, 16x
 
Teac DV-W516GDM M4S2 2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x

Manufacturer
CMC Magnetics Corp.
Capacity
2,298,496 Sectors = 4,489.3MB = 4.38GB (4.71GB)
package
cake box
hub code
MTP     683KB25223656    6
stamper code
CMDR47G-CTMWM0E-049     1104
EAN
product code
made in
Taiwan/China
note
Sisoft Spišská Nová Ves
16x speed médium balené a predávané ako 8x speed

 

DVD-R                                                                              
16x
                                                                                     


MID
SONY16D1

LG GSA-4163B A105 4x, 8x, 16x
 
Lite-On iHBS112 CL04 6x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0N 6x, 8x, 12x, 16x
 
Optiarc AD-7173A 1-02 2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x, 18x
 
Optiarc BD-5300S 1.04 6x, 8x, 12x, 16x
 
Teac DV-W516GDM M4S2 2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x

Manufacturer
Sony Corp.
Capacity
2,298,496 Sectors = 4,489.3MB = 4.38GB (4.71GB)
package
hub code
-
stamper code
DRM5GG0001       3X /čiarový kód/
EAN
product code
made in
Taiwan by Lead Data
note
Thanks Pepst

 

DVD+R                                                                              
8x
 (16x)                                                                              


MID
MCC-004-000

BenQ DW1620 B7W9 2,4x 4x, 8x, 12x, 16x
 
LG GSA-4163B A105 4x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On iHBS112 CL04 6x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0N 6x, 8x, 12x, 16x
 
Optiarc AD-7173A 1-02 2,4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x, 18x
 
Teac DV-W516GDM M4S2 2,4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x

Manufacturer
Mitsubishi Chemical Corp.
Capacity
2,295,104 Sectors = 4,482.6MB = 4.38GB (4.70GB)
package
hub code
7042E1124+00159E18
stamper code
ZD5174-DVR-T47D
EAN
product code
made in
Taiwan by Prodisc Technology
note
Thanks Pepst
16x speed médium balené a predávané ako 8x speed

 

DVD+R                                                                              
8x
 (16x)                                                                              


MID
PRODISC-R04-004

LG GSA-4163B A105 4x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0N 6x, 8x, 12x, 16x
 
Optiarc AD-7173A 1-02 2,4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x

Manufacturer
Prodisc Technology Inc.
Capacity
2,295,104 Sectors = 4,482.6MB = 4.38GB (4.70GB)
package
hub code
5280F1416+02998E09
stamper code
PR13-0603-4357
EAN
product code
made in
Taiwan
note
Thanks Pepst

 

DVD+R                                                                              
16x
                                                                                      


MID
MCC-004-000

BenQ DW1620 B7W9 2,4x 4x, 8x, 12x, 16x
 
LG GSA-4163B A105 4x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On iHBS112 CL04 6x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0N 6x, 8x, 12x, 16x
 
Optiarc AD-7173A 1-02 2,4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x, 18x
 
Teac DV-W516GDM M4S2 2,4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x

Manufacturer
Mitsubishi Chemical Corp. /fake/
Capacity
2,295,104 Sectors = 4,482.6MB = 4.38GB (4.70GB)
package
hub code
IFPI FW72          IFPI FW71
stamper code
M817                       DVD+R
EAN
product code
made in
pravdepodobne China
note
Thanks Pepst

 

back index/audio/video/data

© EZ647 2024